Dne 21. dubna 2015 byla vyvěšena další verze Programového dokumentu IROP (Integrovaný regionální operační program) pro období 2014 – 2020. Jedná se o verzi, která obsahuje již všechny vyjednané otázky s Evropskou komisí, tudíž se již nepředpokládá otevření dalších témat ze strany Evropské komise. Novou verzi Programového dokumentu IROP naleznete zde.

Ve čtvrtek 2. dubna 2015 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - Opatření IV.2.1 Realizace projektů se SZIF České Budějovice. Dohodu podepsala za všech sedm spolupracujících organizací koordinační MAS Třeboňsko. Projekt spolupráce společně realizují Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s., Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s., MAS Lužnice, z.s., MAS Lužnicko o.p.s., Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s., Místní akční skupina Střední Povltaví a MAS Vltava, o.s. Cílem projektu je vytvoření doporučující metodiky, která zpracovává problematiku uplatnění principu LEADER, organizační struktury MAS, procesu výběru projektů a využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje. MAS Hlubocko – Lišovsko zodpovídá v projektu za zpracování tématu „Princip transparentnosti".

Rodinné centrum Rudolfov a Římskokatolická farnost Rudolfov si Vás dovolují pozvat na dobrovolnickou akci, která se bude konat v sobotu 18. 4. 2015 v 9 hodin. Sraz se uskuteční na farní zahradě vedle zastávky MHD u kostela v Rudolfově. Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Pozvánka na akci je ke stažení zde.

Místní akční skupina Hlubocko -Lišovsko o.p.s. dne 7. 4. 2015 dokončila všechny kroky potřebné k získání Osvědčení o splnění standardů MAS. Žádost o standardizaci včetně povinných příloh byla odeslána prostřednictvím Portálu farmáře na Centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (CP SZIF), které provede kontrolu do 60 pracovních dnů. V případě, že SZIF dojde k závěru, že požadované standardy jsou splněny, informuje o tom Řídící orgán Programu rozvoje venkova (PRV), který poté udělí MAS Osvědčení o splnění standardů MAS. Toto Osvědčení se stane povinnou přílohou při předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ke schválení a jeho získání je jednou z podmínek pro pokračování činnosti MAS v novém dotačním období 2014 – 2020.

Obec Libníč v březnu 2015 dokončila poslední etapu budování kanalizačního systému v obci. V rámci projektu byl vybudován kanalizační sběrač o celkové délce 191 m s pěti revizními šachtami a došlo k propojení lokality ZTV U Školy s patnácti rodinnými domy a s centrální čistírnou odpadních vod obce Libníč. Projekt „Propojení splaškové kanalizace v k. ú. obce Libníč" byl realizován ve spolupráci s Místní akční skupinou Hlubocko – Lišovsko a nyní čeká na proplacení dotace.

Obec Štěpánovice v březnu 2015 dokončila rekonstrukci dvou nevyhovujících částí kanalizace. První zrekonstruovaná část se nachází v ulici Polní, druhá část vede středem obce mezi prodejnou a kovárnou. Na novou kanalizaci je v těchto důležitých částech obce napojena nejen bytová výstavba, ale také základní a mateřská škola, víceúčelová budova Sokolovny a místní prodejna. Celkem bylo v rámci projektu opraveno téměř 100 metrů kanalizace. Projekt byl realizován spolupráci s MAS Hlubocko – Lišovsko a je připraven k proplacení.

V pondělí 30. března 2015 se v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze uskuteční seminář poslankyně Ing. Věry Kovářové "Financování obnovy kulturních památek: jak dál?". Seminář je rozdělen do 3 bloků. První blok je zaměřen na financování obnovy kulturních památek pohledem odborníků a starostů, druhý na financování obnovy kulturních památek pohledem reprezentantů území a třetí blok přináší pohled dotčených ministerstev na financování obnovy kulturních památek. Pozvánka na seminář je ke stažení zde.

Obec Úsilné realizovala ve spolupráci s obcemi Hůry a Adamov, městem Rudolfov a s MAS Hlubocko – Lišovsko projekt Naučné stezky v okolí Úsilného a Rudolfova. Stezka Člověk a krajina začíná u zastávky MHD v Nemanicích na hrázi rybníka Čertík a končí na okraji obce Adamov, kde navazuje na stezku Cesta kolem hornického města. Tato stezka pak vede od kostela v Rudolfově až k takzvané „Americe", která leží rovněž nedaleko zastávky MHD. Celá trasa, jejíž značení probíhalo ve spolupráci s Klubem českých turistů, měří přibližně 10 km. Kolem trasy bylo umístěno celkem 26 tematických informačních panelů a 2 odpočívadla s mobiliářem.

Mobiliář Úsilné

 Ve čtvrtek 5. března 2015 se v Kulturním sále obce Borek konalo první shromáždění partnerů, kteří se připojili k činnosti Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. v rámci nového dotačního období 2014 – 2020. Seznam nových partnerů a členů orgánů, které byly vytvořeny na základě požadavků na standardizaci MAS, naleznete v sekcích Členové / partneři a Organizační složka CLLD na těchto webových stránkách. V současné době již vrcholí přípravy MAS Hlubocko – Lišovsko na podání žádosti o Osvědčení o splnění standardů MAS.

2. března 2015 správní rada MAS Hlubocko - Lišovsko schválila zařazení katastrálního území obce Dubičné do působnosti Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s. Obec Dubičné, která se skládá ze tří místních částí – Velké Dubičné, Malé Dubičné a Samoty, se zároveň stala členem Svazku obcí Budějovicko – sever. Dubičné se nachází 4 km východně od Českých Budějovic na úpatí kopce Dlouhý vrch, který dosahuje nadmořské výšky 551 m a je součástí mírného pohoří Lišovský práh. V současné chvíli tedy bude do nového dotačního období 2014 – 2020 ve spolupráci s MAS Hlubocko – Lišovsko vstupovat celkem 21 měst a obcí. Jedná se o Adamov, Borek, Dubičné, Hlincová Hora, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jivno, Libín, Libníč, Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vitín, Vráto a Zvíkov.