Obec Úsilné realizovala ve spolupráci s obcemi Hůry a Adamov, městem Rudolfov a s MAS Hlubocko – Lišovsko projekt Naučné stezky v okolí Úsilného a Rudolfova. Stezka Člověk a krajina začíná u zastávky MHD v Nemanicích na hrázi rybníka Čertík a končí na okraji obce Adamov, kde navazuje na stezku Cesta kolem hornického města. Tato stezka pak vede od kostela v Rudolfově až k takzvané „Americe", která leží rovněž nedaleko zastávky MHD. Celá trasa, jejíž značení probíhalo ve spolupráci s Klubem českých turistů, měří přibližně 10 km. Kolem trasy bylo umístěno celkem 26 tematických informačních panelů a 2 odpočívadla s mobiliářem.

Mobiliář Úsilné

 Ve čtvrtek 5. března 2015 se v Kulturním sále obce Borek konalo první shromáždění partnerů, kteří se připojili k činnosti Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. v rámci nového dotačního období 2014 – 2020. Seznam nových partnerů a členů orgánů, které byly vytvořeny na základě požadavků na standardizaci MAS, naleznete v sekcích Členové / partneři a Organizační složka CLLD na těchto webových stránkách. V současné době již vrcholí přípravy MAS Hlubocko – Lišovsko na podání žádosti o Osvědčení o splnění standardů MAS.

2. března 2015 správní rada MAS Hlubocko - Lišovsko schválila zařazení katastrálního území obce Dubičné do působnosti Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s. Obec Dubičné, která se skládá ze tří místních částí – Velké Dubičné, Malé Dubičné a Samoty, se zároveň stala členem Svazku obcí Budějovicko – sever. Dubičné se nachází 4 km východně od Českých Budějovic na úpatí kopce Dlouhý vrch, který dosahuje nadmořské výšky 551 m a je součástí mírného pohoří Lišovský práh. V současné chvíli tedy bude do nového dotačního období 2014 – 2020 ve spolupráci s MAS Hlubocko – Lišovsko vstupovat celkem 21 měst a obcí. Jedná se o Adamov, Borek, Dubičné, Hlincová Hora, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jivno, Libín, Libníč, Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vitín, Vráto a Zvíkov.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) a Sdružením místních samospráv České republiky (SMS ČR) odeslala prohlášení k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) ministryni pro místní rozvoj, paní Šlechtové a jejímu náměstkovi, panu Semorádovi. Národní síť Místních akčních skupin České republiky společně s územními partnery žádá o zdůraznění významu Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) při stanovování specifik projektů v prioritní ose 4 programu IROP 2014 – 2020. Prohlášení bylo navrženo Výborem NS MAS ČR z důvodu nespokojenosti místních akčních skupin s nastavením a omezením CLLD v IROP. Prohlášení k IROP je tak jedním z mnoha prostředků vyjádření nesouhlasu místních akčních skupin s novým programem IROP. Toto prohlášení ze dne 18. 2. 2015 naleznete zde.

Přes obec Hosín, která leží přibližně 3 km od Hluboké nad Vltavou, vede poměrně frekventovaná komunikace III/1461. Podél této komunikace nebyly vybudovány téměř žádné chodníky, tudíž chodci, kteří se pohybovali po této silnici, byli ve velkém ohrožení. Tuto situaci obec Hosín vyřešila výstavbou 4 chodníků v celkové délce 213 m s přechodem pro chodce. Chodníky by měly především přispět ke zvýšení bezpečnosti pro pěší a zlepšit životní podmínky pro obyvatele i návštěvníky obce. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s MAS Hlubocko – Lišovsko. V současné době se již připravuje žádost o proplacení dotace.

Ve středu 18. února 2015 se v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích uskutečnil seminář, na kterém se účastníci dozvěděli nejen základní informace o Integrovaném regionálním operačním programu 2014 – 2020, ale také důležité informace o místních akčních skupinách (MAS) a komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD). Na semináři se probíraly zejména témata integrovaný záchranný systém, sociální služby, sociální bydlení a sociální podnikání, zdravotnictví, vzdělávání, zateplování, kultura, e-Government a územní plánování. Na semináři vystoupil také Ing. Jaromír Polášek z Krajského sdružení Národní sítě MAS Jihočeského kraje. Zástupci místních akčních skupin byli informováni o možnostech čerpání dotací pro své MAS. Prezentace vztahující se k problematice MAS je ke stažení zde. Ostatní prezentace, které zazněly na semináři, jsou dostupné na stránkách Strukturálních fondů EU.

Jeden z největších kostelů v regionu, kostel sv. Víta v Rudolfově, prošel druhou etapou rekonstrukce. Ta završuje čtyři roky oprav jeho interiéru. Nově mohou návštěvníci obdivovat výmalbu hlavní lodi, příčné lodi a vstupu do kostela anebo novou ručně kovanou mříž u vstupu. Renovací prošlo i vnitřní osvětlení.

Kostel sv. Víta v RudolfověNová kovaná mříž u vstupu do kostela sv. Víta v RudolfověNová výmalba v kostele sv. Víta v Rudolfově

V pondělí 26. ledna 2015 spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj inovovanou verzi aplikace www.obcepro.cz, která podporuje strategické plánování obcí. Program je užitečným pomocníkem samospráv při tvorbě programu rozvoje a řízení obce. Změny byly provedeny na základě podnětů uživatelů. Uživateli jsou především starostové obcí, projektoví manažeři obecních a městských úřadů, mikroregionů či místních akčních skupin. V průběhu roku 2015 bude aplikace rozšířena o další nástroje, které usnadní obcím realizaci a hodnocení rozvojových dokumentů ve vztahu k finančním prostředkům a rozvojovým ukazatelům. Více se můžete dočíst zde.

V úterý 20. ledna 2015 proběhlo v Rytířském sále na Hradě ve Strakonicích setkání starostů. Setkání uspořádalo Sdružení místních samospráv společně s místními akčními skupinami.

Během setkání zazněly prezentace na téma:

Ministerstvo životního prostředí připravilo semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy. Semináře jsou určeny zejména zástupcům obcí a měst, zástupcům technických služeb zřízených obcemi a městy a pracovníkům odboru životního prostředí. Na programu je diskuze o aktuální legislativě pro nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) v návaznosti na novelu zákona o odpadech a jeho prováděcí právní předpis, rovněž budou na semináři uvedeny praktické příklady dobré praxe a možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 - 2020 na projekty v oblasti nakládání s BRKO. Zájemci o seminář se musí přihlásit pomocí elektronické přihlášky, která je zveřejněna na webových stránkách www.zeraagency.eu. Pozvánka na semináře je ke stažení zde.