Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dne 22. 5. 2015 vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Alokace pro tento rok činí 50 milionů korun. Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. června 2015. Žadatelem mohou být obce do 3 000 obyvatel. Více informací o výzvě naleznete zde.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Policií ČR a řídícím orgánem IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) vypracovalo detailní pravidla pro čerpání základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) včetně jednotek Sboru dobrovolných hasičů (jednotky SDH, JSDH) pro programové období 2014 – 2020. Po několikaměsíčním vyjednávání se zástupci Evropské komise, dostala ČR zelenou k dalšímu rozpracování pravidel pro čerpání základních složek IZS. Komise připomněla, že není ochotna podpořit plošná opatření a podpora bude možná pouze v definovaných exponovaných územích. Více informací zde.

Evropská komise ukončila schvalovací proces Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020. Definitivně ale Komise o programu ještě nerozhodla, podle předpokladů tak učiní do několika dnů. České zemědělství získá z Programu rozvoje venkova v příštích letech téměř 3,1 miliardy eur (více než 84 miliard českých korun). PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních prostředků PRV je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, na inovace v zemědělských a potravinářských podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Více informací zde.

Dne 11. 5. 2015 Evropská komise schválila Operační program Doprava, který je zaměřen zejména na zkvalitnění dopravní sítě v České republice. Především jde o klíčové části dopravních komunikací, což je podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých regionů i celého státu. Cílem je snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Důraz je kladen rovněž na podporu udržitelných forem dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti. Program bude čerpat finance z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více informací naleznete zde.

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007 – 2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy EUR. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4. Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 20014 – 2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí: 1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, 2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, 3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 4. ochrana a péče o přírodu a krajinu, 5. energetické úspory. Více informací o programu naleznete zde.

Partner Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko POHODÁŘI VSKH si Vás dovoluje pozvat na akci konanou 15. a 16. května od 9 do 18 hodin v areálu zahrádkářské kolonie v Českých Budějovicích - Pražské předměstí. Čeká Vás bohatý kulturní i zábavní program pro děti i dospělé, hry, soutěže, prezentace neziskových organizací, Městské policie ČB, ukázka záchranářského vozidla Zdravotnické záchranné služby JČK a mnoho dalšího. Více informací o akci naleznete v pozvánce.

Evropská komise (EK) schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Operační program v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se tak stal prvním českým operačním programem na programovací období 2014 - 2020 schváleným Evropskou komisí. OP PIK 2014 - 2020 s alokací 4,331 miliardy EUR (zhruba 120 miliard korun) navazuje na úspěšný Operační program podnikání a inovace 2007 - 2013, oproti kterému má o třetinu vyšší alokaci z prostředků EU. Více informací o programu naleznete zde.

Vážení partneři a příznivci MAS, dovolujeme se Vás pozvat na pracovní setkání zájmových skupin, které se uskuteční dne 7. 5. 2015 v zasedací místnosti OÚ Borek od 14:00 do 16:00 hodin. Bude projednána pracovní verze připravované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, dotační možnosti v MAS v novém období 2014 – 2020, a také aktuální informace v operačních programech IROP, PRV a OPZ. Pozvánku naleznete zde.

Dne 25. 3. 2015 byla Evropské komisi oficiálně předložena aktualizovaná verze Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 - 2020, která je výsledkem technických konzultací a vypořádání připomínek Evropské komise k verzi z července 2014. K oficiálnímu schválení ze strany Evropské komise by mělo dojít do června 2015. Vzhledem k případnému dalšímu vypořádání připomínek ze strany Evropské komise ještě v průběhu dubna a května není současná verze programového dokumentu verzí konečnou. Aktuální znění Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 - 2020 je ke stažení zde.

V Praze 4. května 2015 proběhne seminář k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu pro období 2014 - 2020, který zakončí tříměsíční sérii seminářů IROP pořádaných v jednotlivých krajských městech. Prezentace, které zazněly na seminářích k představení IROP, naleznete v následujícím odkazu - Prezentace ze seminářů.