Vážení partneři a příznivci MAS, dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Územní plánování a dotační výzvy, kterou pořádá Česká komora architektů ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Asociací pro urbanismus a územní plánování. Konference se bude konat dne 9. listopadu 2015 od 9.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny ČR Praha 1 – Malá Strana. Více informací naleznete v pozvánce a v programu konference.

Město Hluboká nad Vltavou získalo dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín - Pod Pilou", který byl předložen do 31. výzvy. Tento projekt zahrnoval výstavbu nových místních komunikací v lokalitě Křesín v Zámostí. Nová místní komunikace a chodníky budou sloužit pro napojení rozvojové plochy určené pro bydlení na páteřní komunikaci napojující plochu i město na nadřazenou dopravní síť - silnici č. II/146. Současně byla upravena nebezpečná křižovatka ulic Křesínská a Pražská. Nové komunikace výhledově napomohou k zajištění dopravní dostupnosti dalších rozvojových ploch pro bydlení, občanskou vybavenost nebo podnikání v části města Hluboká nad Vltavou – Zámostí. V rámci projektu došlo k vybudování místních komunikací o celkové délce 740 m (vozovka, chodník, pojížděný chodník). Mezi vozovkou a chodníkem byl vybudován dělící zelený pás. Nedílnou součástí projektu bylo také vybudování veřejného osvětlení a provedení odvodnění nové místní komunikace. Celková cena stavebních prací byla 16,3 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje činily 8,4 mil. Kč. Dotace z ROP NUTS II Jihozápad je ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

ZTV Křesín Pod Pilou

V Líšnici, místní části města Hluboká nad Vltavou, byla v letošním roce z dotace ROP NUTS II Jihozápad podpořena rekonstrukce místní komunikace "Pod Horou". Původní stav byl velmi nevyhovující. Nyní díky projektu podpořenému v rámci 35. výzvy ROP Jihozápad došlo k položení nového asfaltového povrchu, který zde dosud chyběl. Celkové výdaje projektu činí cca 1 mil. Kč, přičemž dotace z ROP Jihozápad je ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu.Místní komunikace Pod Horou v Líšnici

Vážení partneři a příznivci MAS, dovolujeme se Vás pozvat na pracovní setkání zájmových skupin, které se uskuteční dne 22. 10. 2015 v zasedací místnosti MÚ Hluboká nad Vltavou od 14:00 do 16:00 hodin. Bude projednána pracovní verze připravované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, dotační možnosti v MAS v novém období 2014 – 2020, a také aktuální informace v operačních programech IROP, PRV a OPZ. Pozvánku naleznete zde.

Jménem Římskokatolické farnosti Rudolfov, partnera MAS Hlubocko –Lišovsko, Vás srdečně zveme na koncert Pěveckého sboru jihočeských učitelek (PSJU), který se uskuteční dne 10. října 2015 od 18 hodin v kostele svatého Víta v Rudolfově. Pěvecký sbor jihočeských učitelek se během svého působení vypracoval mezi přední amatérská hudební tělesa, která koncertují nejen v Čechách ale i po celé Evropě. Pozvánku na akci naleznete zde.

Dne 9. října 2015 se v areálu zahrádkářské kolonie České Budějovice Pražské předměstí (sjezd z Nádražní ulice u Sika) uskuteční dobrovolnická akce „Rozárčin strom" pro Adélku Jiranovou v rámci celorepublikového projektu 72 hodin. Akci pořádá partner MAS Hlubocko – Lišovsko POHODÁŘI VSKH ve spolupráci s Rodinným centrem Rozárka. Finančně se na akci podílí Česká rada dětí a mládeže (pořízení stromu v rámci projektu 72 hodin). Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. bude čestným patronem nově vysazeného stromku pro malou Adélku. Pozvánka na akci je ke stažení zde.

Dne 29. září 2015 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 6. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, specifického cíle 4.2 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Cílem je podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Oprávněnými žadateli jsou místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii CLLD. Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1,9 mld. korun. Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. září 2015. V aplikaci MS2014+ je od 30. září 2015 možné žádosti připravovat a podávat. Příjem žádostí o podporu bude ukončen 30. června 2018. Více informací naleznete zde. MAS Hlubocko – Lišovsko v současné době dopracovává Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 (své připomínky k pracovní verzi můžete zasílat zde) a vypořádává požadavky CP SZIF ke standardizaci Místních akčních skupin. Po obdržení Osvědčení o splnění standardů MAS a finalizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 se MAS Hlubocko – Lišovsko do výzvy 06.4.59 zapojí.

Dne 21. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 023 v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 (OPZ) na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce. Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. října 2015 a bude ukončen 30. listopadu 2015 v 12h. Bližší informace o výzvě jsou uveřejněny zde.

Dne 16. září 2015 zveřejnil Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) aktualizovaná Obecná Pravidla pro žadatele a příjemce platná od 15. září 2015. Obecná Pravidla pro žadatele příjemce se týkají všech specifických cílů IROP a všech vyhlášených i plánovaných výzev. Dokument včetně jeho příloh je ke stažení zde.

Spolek pro obnovu venkova (SPOV) uskutečnil v rámci doprovodného programu výstavy Země živitelka 2015 seminář pod názvem Podpora rozvoje venkova v ČR, který navštívilo více jak 100 zástupců odborné veřejnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v roce 2016 podpořit z národních zdrojů např. obnovy a rekonstrukce komunikací, drobných sakrálních staveb, odstraňování bariér v budovách či zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Podpora se bude týkat i cestovního ruchu, bytové politiky a neziskových organizací. Více informací naleznete zde.