Ve čtvrtek 18. června 2015 od 16 hodin se v Hluboké nad Vltavou v historickém areálu Dvůr Vondrov uskuteční VI. ročník Marketingového setkání podnikatelů, manažerů, akademiků, starostů a hostů z regionu. Více informací o akci naleznete v pozvánce.

Evropská komise dne 4. června 2015 schválila programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020. Jedná se o sedmý schválený program v pořadí. Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzvami. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj. Programový dokument IROP naleznete na tomto odkazu.

Srdečně Vás zveme na Hosínské zvonění 2015, které se uskuteční v sobotu 27. 6. 2015 od 12h na farním dvoře u kostela sv. Petra a Pavla v Hosíně u Českých Budějovic. V rámci akce je připraven bohatý program složený z divadelních představení, vystoupení kouzelníka, koncertů skupin ONI, Jeruzalém a Bran. Celé odpoledne bude rovněž otevřeno tržiště na farním dvoře. Pro zábavu dětí budou ve farní zahradě připraveny tvořivé dílny a hry. Slavnost vyvrcholí ve 22h odlitím zvonu pro Základní školu v Hrdějovicích. Pozvánka na akci je ke stažení zde. Více informací naleznete zde nebo na stránkách www.spoleksypka.cz.

Evropská komise dne 26. 5. 2015 oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR (PRV ČR) pro období 2014 - 2020. Díky Programu rozvoje venkova tak do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,1 miliardy EUR (více než 84 miliard korun). Program rozvoje venkova se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních prostředků PRV je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství i na inovace v zemědělských a potravinářských podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Více naleznete zde.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dne 22. 5. 2015 vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Alokace pro tento rok činí 50 milionů korun. Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. června 2015. Žadatelem mohou být obce do 3 000 obyvatel. Více informací o výzvě naleznete zde.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Policií ČR a řídícím orgánem IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) vypracovalo detailní pravidla pro čerpání základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) včetně jednotek Sboru dobrovolných hasičů (jednotky SDH, JSDH) pro programové období 2014 – 2020. Po několikaměsíčním vyjednávání se zástupci Evropské komise, dostala ČR zelenou k dalšímu rozpracování pravidel pro čerpání základních složek IZS. Komise připomněla, že není ochotna podpořit plošná opatření a podpora bude možná pouze v definovaných exponovaných územích. Více informací zde.

Evropská komise ukončila schvalovací proces Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020. Definitivně ale Komise o programu ještě nerozhodla, podle předpokladů tak učiní do několika dnů. České zemědělství získá z Programu rozvoje venkova v příštích letech téměř 3,1 miliardy eur (více než 84 miliard českých korun). PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních prostředků PRV je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, na inovace v zemědělských a potravinářských podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Více informací zde.

Dne 11. 5. 2015 Evropská komise schválila Operační program Doprava, který je zaměřen zejména na zkvalitnění dopravní sítě v České republice. Především jde o klíčové části dopravních komunikací, což je podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých regionů i celého státu. Cílem je snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Důraz je kladen rovněž na podporu udržitelných forem dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti. Program bude čerpat finance z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více informací naleznete zde.

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007 – 2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy EUR. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4. Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 20014 – 2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí: 1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, 2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, 3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 4. ochrana a péče o přírodu a krajinu, 5. energetické úspory. Více informací o programu naleznete zde.

Partner Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko POHODÁŘI VSKH si Vás dovoluje pozvat na akci konanou 15. a 16. května od 9 do 18 hodin v areálu zahrádkářské kolonie v Českých Budějovicích - Pražské předměstí. Čeká Vás bohatý kulturní i zábavní program pro děti i dospělé, hry, soutěže, prezentace neziskových organizací, Městské policie ČB, ukázka záchranářského vozidla Zdravotnické záchranné služby JČK a mnoho dalšího. Více informací o akci naleznete v pozvánce.