Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vytvořilo webovou aplikaci www.obcepro.cz, která je on-line nástrojem pro podporu strategického plánování v obcích. V průběhu října a listopadu 2015 budou v každém kraji konat semináře, kde bude aplikace podrobně představena. Semináře jsou pořádány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s odbornými útvary příslušných krajských úřadů. V Jihočeském kraji se bude seminář konat v Českých Budějovicích dne 3. 11. 2015 v prostorách Clarion Congress Hotelu od 9:30 hodin. Dokumenty ke stažení zde - pozvánka a přihláška.

Od čtvrtka 27. srpna do úterý 1. září 2015 se koná 42. ročník výstavy Země živitelka. Jedním z hlavních témat je rozvoj života na venkově. Každoroční motto výstavy „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova" a tradiční prezentace Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin České republiky a Spolku pro obnovu venkova České republiky bude tvořena ve spolupráci s místními akčními skupinami z České a Slovenské republiky, Národnej siete rozvoja vidieka SR, Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín a dalšími partnerskými organizacemi z veřejné a soukromé sféry. Svoji činnost přestaví také Ministerstvo pro místní rozvoj. Na pátek 28. srpna bude již po sedmé připraven Večer venkova s hudbou a doprovodným programem. Letošní ročník se ponese ve znamení 20. výročí soutěže Vesnice roku, v rámci níž bude předáno ocenění všem vítězným vesnicím za posledních 20 let. Více informací naleznete zde.

Od ledna 2015 byla Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. zapojena do projektu spolupráce s dalšími šesti místními akčními skupinami z Jihočeského kraje. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 – Osa IV. Leader, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Výstupem projektu je společně zpracovaná metodika „Metody optimalizace fungování MAS". Projekt nyní čeká na schválení platby. Více o projektu na www.mashl.cz/projekt-spoluprace.

Dne 3. 8. 2015 zahajuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) první kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy – snížení jistiny a Sociální zemědělství. V souladu s pravidly pro poskytování podpor v rámci uvedených programů bude první kolo příjmu žádostí ukončeno ke dni 31. 12. 2015. V rámci programu Sociální zemědělství jsou pro první kolo příjmu žádostí alokovány finanční prostředky ve výši 50 mil. korun. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF nebo prostřednictvím PGRLF. Pokyny pro poskytování podpor a formulář žádosti o poskytnutí podpory jsou přístupné v sekci www.pgrlf.cz "Ke stažení" nebo na stránkách SZIF v sekci "Národní dotace".

Dovolujeme si Vás pozvat na Lišovské slavnosti 2015, které se budou konat dne 12. září 2015 v Lišově. Můžete se těšit na bohatý kulturní program, jehož náplní bude například ukázka řemesel, průvod městem, vystoupení několika kapel včetně The Beatles Revival či vystoupení Blaťáckého souboru. Po celý den pro Vás také bude připravena spousta dobrého jídla a pití. Vše se bude odehrávat na náměstí Míru, a to od 12:30 hodin do 23:00 hodin, kdy budou slavnosti zakončeny slavnostním ohňostrojem. Pozvánka na akci je ke stažení zde.

V současné době vrcholí nastavení nejdůležitějších národních podmínek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Zástupci dvanácti nevládních organizací však sledují současné návrhy a postoje Ministerstva zemědělství, týkající se výše uvedeného nastavení, s velkými obavami. Zcela se z nich totiž vytrácí hlavní smysl podpor, které by měly prioritně dopomoci ke skutečnému rozvoji venkova a udržitelného zemědělství. „Naše asociace společně s celou řadou dalších nevládních organizací zastává dlouhodobě názor, že obzvláště na venkově je třeba cílit veškerá opatření na rozvoj malého a středního podnikání, a to tak, aby finanční prostředky byly použity v konkrétních regionech a násobily svůj efekt využitím mezi co nejvíce subjektů. A to podpora obřích projektů nesplňuje," řekl předseda ASZ ČR (Asociace soukromého zemědělství ČR) Josef Stehlík. Tento názor podpořila i Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s., jejímž členem je i MAS Hlubocko – Lišovsko. Více informací se dozvíte zde.

Ministerstvo zemědělství informuje, že v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 miliardy korun. Bude možné žádat na investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, lesnickou infrastrukturu, techniku a technologie pro lesní hospodářství a podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování a uvádění na trh. Více informací o podmínkách se dočtete zde.

Na jednání vlády 8. 7. 2015 informovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová o stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Výzva pro předkládání žádostí o podporu těchto strategií bude vyhlášena nejpozději 1. srpna 2015 a příjem strategií bude zahájen nejpozději 1. září 2015. V programovém období 2014 - 2020 mohou být strategie podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí) a Operačního programu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí). Více informací naleznete zde.

Podeváté provedla Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko na cyklostezce č. 12 z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou sčítání cyklistů, bruslařů a pěších. Sčítání proběhlo v sobotu 13. června. Během sčítání se na cyklostezce od sedmi hodin ráno do devíti hodin večer ukázalo 1 963 osob. Potvrdilo se tak, že cesta na pravém břehu Vltavy cyklostezce č. 12 ulevila.

V sobotu 20. 6. 2015 se od 13.00 do 20.00 uskuteční první Den vína ve Voselnu. Kromě degustace vína zde rovněž proběhne prezentace moravských vín a jihočeských vinoték. Pozvánku na akci naleznete zde.