Národní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) a Sdružením místních samospráv České republiky (SMS ČR) odeslala prohlášení k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) ministryni pro místní rozvoj, paní Šlechtové a jejímu náměstkovi, panu Semorádovi. Národní síť Místních akčních skupin České republiky společně s územními partnery žádá o zdůraznění významu Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) při stanovování specifik projektů v prioritní ose 4 programu IROP 2014 – 2020. Prohlášení bylo navrženo Výborem NS MAS ČR z důvodu nespokojenosti místních akčních skupin s nastavením a omezením CLLD v IROP. Prohlášení k IROP je tak jedním z mnoha prostředků vyjádření nesouhlasu místních akčních skupin s novým programem IROP. Toto prohlášení ze dne 18. 2. 2015 naleznete zde.

Přes obec Hosín, která leží přibližně 3 km od Hluboké nad Vltavou, vede poměrně frekventovaná komunikace III/1461. Podél této komunikace nebyly vybudovány téměř žádné chodníky, tudíž chodci, kteří se pohybovali po této silnici, byli ve velkém ohrožení. Tuto situaci obec Hosín vyřešila výstavbou 4 chodníků v celkové délce 213 m s přechodem pro chodce. Chodníky by měly především přispět ke zvýšení bezpečnosti pro pěší a zlepšit životní podmínky pro obyvatele i návštěvníky obce. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s MAS Hlubocko – Lišovsko. V současné době se již připravuje žádost o proplacení dotace.

Ve středu 18. února 2015 se v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích uskutečnil seminář, na kterém se účastníci dozvěděli nejen základní informace o Integrovaném regionálním operačním programu 2014 – 2020, ale také důležité informace o místních akčních skupinách (MAS) a komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD). Na semináři se probíraly zejména témata integrovaný záchranný systém, sociální služby, sociální bydlení a sociální podnikání, zdravotnictví, vzdělávání, zateplování, kultura, e-Government a územní plánování. Na semináři vystoupil také Ing. Jaromír Polášek z Krajského sdružení Národní sítě MAS Jihočeského kraje. Zástupci místních akčních skupin byli informováni o možnostech čerpání dotací pro své MAS. Prezentace vztahující se k problematice MAS je ke stažení zde. Ostatní prezentace, které zazněly na semináři, jsou dostupné na stránkách Strukturálních fondů EU.

Jeden z největších kostelů v regionu, kostel sv. Víta v Rudolfově, prošel druhou etapou rekonstrukce. Ta završuje čtyři roky oprav jeho interiéru. Nově mohou návštěvníci obdivovat výmalbu hlavní lodi, příčné lodi a vstupu do kostela anebo novou ručně kovanou mříž u vstupu. Renovací prošlo i vnitřní osvětlení.

Kostel sv. Víta v RudolfověNová kovaná mříž u vstupu do kostela sv. Víta v RudolfověNová výmalba v kostele sv. Víta v Rudolfově

V pondělí 26. ledna 2015 spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj inovovanou verzi aplikace www.obcepro.cz, která podporuje strategické plánování obcí. Program je užitečným pomocníkem samospráv při tvorbě programu rozvoje a řízení obce. Změny byly provedeny na základě podnětů uživatelů. Uživateli jsou především starostové obcí, projektoví manažeři obecních a městských úřadů, mikroregionů či místních akčních skupin. V průběhu roku 2015 bude aplikace rozšířena o další nástroje, které usnadní obcím realizaci a hodnocení rozvojových dokumentů ve vztahu k finančním prostředkům a rozvojovým ukazatelům. Více se můžete dočíst zde.

V úterý 20. ledna 2015 proběhlo v Rytířském sále na Hradě ve Strakonicích setkání starostů. Setkání uspořádalo Sdružení místních samospráv společně s místními akčními skupinami.

Během setkání zazněly prezentace na téma:

Ministerstvo životního prostředí připravilo semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy. Semináře jsou určeny zejména zástupcům obcí a měst, zástupcům technických služeb zřízených obcemi a městy a pracovníkům odboru životního prostředí. Na programu je diskuze o aktuální legislativě pro nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) v návaznosti na novelu zákona o odpadech a jeho prováděcí právní předpis, rovněž budou na semináři uvedeny praktické příklady dobré praxe a možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 - 2020 na projekty v oblasti nakládání s BRKO. Zájemci o seminář se musí přihlásit pomocí elektronické přihlášky, která je zveřejněna na webových stránkách www.zeraagency.eu. Pozvánka na semináře je ke stažení zde.

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. se zapojila do realizace projektu spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Cílem projektu je posílit spolupráci místních akčních skupin tak, aby mezi nimi docházelo k předávání správné praxe a postupů s využitím zkušeností z období 2007 – 2013. MAS Hlubocko – Lišovsko společně s dalšími šesti jihočeskými MAS bude zpracovávat metodiku na téma uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS, proces výběru projektů a využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje. Více informací naleznete zde.

Na stránkách Spolku pro obnovu venkova (SPOV) a rovněž na stránkách Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) mohou příznivci venkova nalézt elektronickou podobu nového čísla Zpravodaje venkova. Jedná se o jubilejní 200. číslo měsíčníku SPOV a NS MAS – 1/2015. Zpravodaj rekapituluje prosincové události a přináší nová témata. V tomto čísle se můžete dočíst například o 22. kole PRV (Programu rozvoje venkova): miliarda pro zemědělce a podpora spolupráce MAS či zde můžete najít informace o tom, kdy budou vyhlášeny první výzvy v rámci nových operačních programů 2014 – 2020.

Ministerstvo zemědělství pro rok 2015 připravilo národní dotační programy na podporu zemědělství a venkova. V rámci národního dotačního programu bude přerozděleno přibližně 1,57 miliardy korun. Peníze půjdou zejména do živočišné výroby. Nově bude rovněž spuštěn program Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, který si klade za cíl pečovat o kulturní stavby a prvky, které neslouží přímo k osobnímu užívání nebo k podnikání, ale jejich úpravou nebo rekonstrukcí bude podpořen rozvoj venkova a turistický ruch. Na tuto oblast bylo vyčleněno přibližně 50 milionů korun. Na stránkách Ministerstva zemědělství se můžete dočíst, do jakých oblastí bude dále podpora směřovat.