Název projektu:
Strategický plán Leader
Příjemce dotace: Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Podpořeno z:
Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013:
Osa IV. Leader, opatření IV.1.1. Místní akční skupina
podpora MAS na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací Strategického plánu Leader
Osa IV. Leader, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
- podpora různých subjektů (obcí, neziskových organizací, podnikatelů) z území MAS, jejichž projekty jsou v souladu se schváleným plánem Strategického plánu Leader a příslušnými podmínkami Programu rozvoje venkova
- projekty vybírá výběrová komise MAS alespoň jednou ročně na základě preferenčních kritérií
Dotace:
cca 4,5 mil. Kč ročně
Realizace projektu:
2008 - 2013
Cíl projektu:
Účelem projektu je zlepšení kvality života na území MAS, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví.
Území realizace
Adamov, Borek, Hlincová Hora, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jivno, Libín, Libníč, Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vitín a Zvíkov
Kompletní dokument
Strategický plán Leader (pdf)
Program rozvoje venkova zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v České republice v programovacím období 2007 – 2013 prostřednictvím následujících os:

   OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
   OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny
   OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
   OSA IV – Leader
   OSA V – Technická pomoc

Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově.

Pro rozvoj venkova jsou zvlášť dobrou metodou principy LEADER, které povzbuzují místní potenciál spojením různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. Realizace metodou zdola nahoru (bottom-up princip) poskytuje plnou podporu projektům místních žadatelů. Metodou Leader lze využít místní přírodní, lidský a kulturní potenciál a zvýšit jeho efektivnost.
 • Strategický plán Leader je dokument určený pro programovací období 2007 - 2013 k podpoře projektů na svém území v souladu s Programem rozvoje venkova a Integrovanou rozvojovou strategií území MAS
 • Vize: Region respektující princip trvale udržitelného rozvoje, spravedlivě využívající své příjmy k dalšímu rozvoji infrastruktury a služeb pro občany a návštěvníky regionu
 • Podpora projektů probíhá prostřednictvím následujících Fichí (opatření):
 1. Podpora cestovního ruchu
 2. Obnova a rozvoj vesnic
 3. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 4. Podpora zemědělství
 • Vychází z opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu
 • Zaměřuje se na podporu:

                   a) pěších tras, vinařských stezek a hippostezek a dalších tematických stezek a rozhleden

 • Indikátory:
  • km pěší stezky
 • Žádat o dotaci mohou:
  • obce, svazky obcí, zemědělský podnikatel, NNO, zájmová sdružení PO, nezemědělské podnikatelské subjekty podnikající v cestovním ruchu, příspěvkové organizace
 • Max. výše způsobilých výdajů 2 mil. Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů 50 tis. Kč
 • Max. výše dotace: 90%
 • Vychází z podopatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
 • Zaměřuje se na podporu:

 a) dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí (místních komunikací, veřejných prostranství)

 b) vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu

 c) územních plánů

 • Indikátory:
  • km komunikací
  • počet napojených osob na vodovod nebo kanalizaci
 • Žádat o dotaci mohou:
  • obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení PO, církve a jejich organizace, příspěvkové organizace
 • Max. výše způsobilých výdajů 2 mil. Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů 50 tis. Kč 
 • Max. výše dotace 90 %
 • Vychází z opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 • Zaměřuje se na podporu:
               a) studií a programů obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
               b) obnovu a zhodnocování kulturního dědictví venkova
               c) stálé výstavní expozice a muzea•
 • Indikátory:
  • studie obnovy a využití kulturního dědictví
  • obnovená památka
 • Žádat o dotaci mohou:
  • obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení PO, církve a jejich organizace, podnikající FO a PO, příspěvkové organizace
 • Max. výše způsobilých výdajů 2 mil. Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů 50 tis. Kč 
 • Max. výše dotace 90 %
 • Vychází z opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
 • Zaměřuje se na podporu:
               a) investic do zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou a rostlinnou výrobu
 • Indikátory:
  • počet podpořených subjektů (FO i PO)
 • Žádat o dotaci mohou:
  • Zemědělští podnikatelé, podnikatelské subjekty převážně vlastněné zemědělskými prvovýrobci
 • Max. výše způsobilých výdajů 2 mil. Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů 50 tis. Kč 
 • Max. výše dotace 40 %
 • Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (10 bodů)
 • Uplatňování inovačních přístupů (10 bodů)
 • Víceodvětvové navrhování a provádění projektu (10 bodů)
 • Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let (10 bodů)
 • Zaměření dopadů projektu na ženy (10 bodů)
 • Úspěšné žádosti z evropských fondů (10 bodů)
 • Kvalita projektového týmu (10 bodů)
 • Naplňování kritérií pro monitoring a hodnocení stanovaných MAS (20 bodů)