V pondělí 26. ledna 2015 spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj inovovanou verzi aplikace www.obcepro.cz, která podporuje strategické plánování obcí. Program je užitečným pomocníkem samospráv při tvorbě programu rozvoje a řízení obce. Změny byly provedeny na základě podnětů uživatelů. Uživateli jsou především starostové obcí, projektoví manažeři obecních a městských úřadů, mikroregionů či místních akčních skupin. V průběhu roku 2015 bude aplikace rozšířena o další nástroje, které usnadní obcím realizaci a hodnocení rozvojových dokumentů ve vztahu k finančním prostředkům a rozvojovým ukazatelům. Více se můžete dočíst zde.

V úterý 20. ledna 2015 proběhlo v Rytířském sále na Hradě ve Strakonicích setkání starostů. Setkání uspořádalo Sdružení místních samospráv společně s místními akčními skupinami.

Během setkání zazněly prezentace na téma:

Ministerstvo životního prostředí připravilo semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy. Semináře jsou určeny zejména zástupcům obcí a měst, zástupcům technických služeb zřízených obcemi a městy a pracovníkům odboru životního prostředí. Na programu je diskuze o aktuální legislativě pro nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) v návaznosti na novelu zákona o odpadech a jeho prováděcí právní předpis, rovněž budou na semináři uvedeny praktické příklady dobré praxe a možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 - 2020 na projekty v oblasti nakládání s BRKO. Zájemci o seminář se musí přihlásit pomocí elektronické přihlášky, která je zveřejněna na webových stránkách www.zeraagency.eu. Pozvánka na semináře je ke stažení zde.

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. se zapojila do realizace projektu spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Cílem projektu je posílit spolupráci místních akčních skupin tak, aby mezi nimi docházelo k předávání správné praxe a postupů s využitím zkušeností z období 2007 – 2013. MAS Hlubocko – Lišovsko společně s dalšími šesti jihočeskými MAS bude zpracovávat metodiku na téma uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS, proces výběru projektů a využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje. Více informací naleznete zde.

Na stránkách Spolku pro obnovu venkova (SPOV) a rovněž na stránkách Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) mohou příznivci venkova nalézt elektronickou podobu nového čísla Zpravodaje venkova. Jedná se o jubilejní 200. číslo měsíčníku SPOV a NS MAS – 1/2015. Zpravodaj rekapituluje prosincové události a přináší nová témata. V tomto čísle se můžete dočíst například o 22. kole PRV (Programu rozvoje venkova): miliarda pro zemědělce a podpora spolupráce MAS či zde můžete najít informace o tom, kdy budou vyhlášeny první výzvy v rámci nových operačních programů 2014 – 2020.

Ministerstvo zemědělství pro rok 2015 připravilo národní dotační programy na podporu zemědělství a venkova. V rámci národního dotačního programu bude přerozděleno přibližně 1,57 miliardy korun. Peníze půjdou zejména do živočišné výroby. Nově bude rovněž spuštěn program Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, který si klade za cíl pečovat o kulturní stavby a prvky, které neslouží přímo k osobnímu užívání nebo k podnikání, ale jejich úpravou nebo rekonstrukcí bude podpořen rozvoj venkova a turistický ruch. Na tuto oblast bylo vyčleněno přibližně 50 milionů korun. Na stránkách Ministerstva zemědělství se můžete dočíst, do jakých oblastí bude dále podpora směřovat.

Místní akční skupiny, které se chtějí ucházet o dotační podporu implementace své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v novém programovém období 2014 – 2020, musejí získat Osvědčení o splnění standardů MAS od Ministerstva zemědělství. Splněním standardů uvedených v Metodice pro standardizaci místních akčních skupin MAS prokážou, že jsou schopny vykonávat činnosti stanovené v Nařízení EU č. 1303/2013. Více informací naleznete na stránkách Národní sítě Místních akčních skupin. Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko se proto v současné době připravuje na podání žádosti o standardizaci MAS.

Ministerstvo zemědělství informovalo o nových programech Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a o připravovaných změnách programu Zemědělec. Změny se budou týkat podávání žádostí, stanovení termínů pro jejich příjem, lhůt pro stanovení výše podpory, maximální podporované výše úvěrů na jednotlivé investice a doby splatnosti úvěru. Rovněž bude rozšířen okruh podporovaných investic. Více informací naleznete zde.

Kostel sv. Víta v Rudolfově ve spolupráci s MAS Hlubocko – Lišovsko prošel již 2. etapou rekonstrukce, která završuje čtyři roky oprav jeho interiéru. Obdivovat můžete nejen krásnou výmalbu hlavní lodě kostela, ale také ručně kovanou mříž. Tímto Vás zveme nejen na prohlídku zdařilého interiéru této historické a kulturní dominanty města Rudolfova, ale též na adventní výstavu betlémů, která bude zahájena 30. 11. 2014 v 16:00.

2. etapa rekonstrukce kostela sv. Víta v Rudolfově2. etapa rekonstrukce kostela sv. Víta v Rudolfově

V neděli 30. listopadu 2014 se v Zoologické zahradě Ohrada na Hluboké nad Vltavou koná veselý rej zlobivých čertů, hodných andělů a samozřejmě přijde i štědrý Mikuláš. Putování za Mikulášem začíná v 15:45 srazem na náměstí v Hluboké nad Vltavou, odkud se vydá průvod společně k zoologické zahradě. Celou mikulášskou akci zakončí přibližně v 17 hodin multimediální show. Akci pořádá Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s NZM Ohrada, Art4Promotion a Divadlem Pikl Hluboká nad Vltavou. Více informací naleznete na stránkách Zoologické zahrady Ohrada.