V současné době vrcholí nastavení nejdůležitějších národních podmínek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Zástupci dvanácti nevládních organizací však sledují současné návrhy a postoje Ministerstva zemědělství, týkající se výše uvedeného nastavení, s velkými obavami. Zcela se z nich totiž vytrácí hlavní smysl podpor, které by měly prioritně dopomoci ke skutečnému rozvoji venkova a udržitelného zemědělství. „Naše asociace společně s celou řadou dalších nevládních organizací zastává dlouhodobě názor, že obzvláště na venkově je třeba cílit veškerá opatření na rozvoj malého a středního podnikání, a to tak, aby finanční prostředky byly použity v konkrétních regionech a násobily svůj efekt využitím mezi co nejvíce subjektů. A to podpora obřích projektů nesplňuje," řekl předseda ASZ ČR (Asociace soukromého zemědělství ČR) Josef Stehlík. Tento názor podpořila i Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s., jejímž členem je i MAS Hlubocko – Lišovsko. Více informací se dozvíte zde.

Ministerstvo zemědělství informuje, že v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 miliardy korun. Bude možné žádat na investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, lesnickou infrastrukturu, techniku a technologie pro lesní hospodářství a podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování a uvádění na trh. Více informací o podmínkách se dočtete zde.

Na jednání vlády 8. 7. 2015 informovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová o stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Výzva pro předkládání žádostí o podporu těchto strategií bude vyhlášena nejpozději 1. srpna 2015 a příjem strategií bude zahájen nejpozději 1. září 2015. V programovém období 2014 - 2020 mohou být strategie podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí) a Operačního programu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí). Více informací naleznete zde.

Podeváté provedla Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko na cyklostezce č. 12 z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou sčítání cyklistů, bruslařů a pěších. Sčítání proběhlo v sobotu 13. června. Během sčítání se na cyklostezce od sedmi hodin ráno do devíti hodin večer ukázalo 1 963 osob. Potvrdilo se tak, že cesta na pravém břehu Vltavy cyklostezce č. 12 ulevila.

V sobotu 20. 6. 2015 se od 13.00 do 20.00 uskuteční první Den vína ve Voselnu. Kromě degustace vína zde rovněž proběhne prezentace moravských vín a jihočeských vinoték. Pozvánku na akci naleznete zde.

Ve čtvrtek 18. června 2015 od 16 hodin se v Hluboké nad Vltavou v historickém areálu Dvůr Vondrov uskuteční VI. ročník Marketingového setkání podnikatelů, manažerů, akademiků, starostů a hostů z regionu. Více informací o akci naleznete v pozvánce.

Evropská komise dne 4. června 2015 schválila programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020. Jedná se o sedmý schválený program v pořadí. Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzvami. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj. Programový dokument IROP naleznete na tomto odkazu.

Srdečně Vás zveme na Hosínské zvonění 2015, které se uskuteční v sobotu 27. 6. 2015 od 12h na farním dvoře u kostela sv. Petra a Pavla v Hosíně u Českých Budějovic. V rámci akce je připraven bohatý program složený z divadelních představení, vystoupení kouzelníka, koncertů skupin ONI, Jeruzalém a Bran. Celé odpoledne bude rovněž otevřeno tržiště na farním dvoře. Pro zábavu dětí budou ve farní zahradě připraveny tvořivé dílny a hry. Slavnost vyvrcholí ve 22h odlitím zvonu pro Základní školu v Hrdějovicích. Pozvánka na akci je ke stažení zde. Více informací naleznete zde nebo na stránkách www.spoleksypka.cz.

Evropská komise dne 26. 5. 2015 oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR (PRV ČR) pro období 2014 - 2020. Díky Programu rozvoje venkova tak do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,1 miliardy EUR (více než 84 miliard korun). Program rozvoje venkova se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních prostředků PRV je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství i na inovace v zemědělských a potravinářských podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Více naleznete zde.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dne 22. 5. 2015 vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Alokace pro tento rok činí 50 milionů korun. Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. června 2015. Žadatelem mohou být obce do 3 000 obyvatel. Více informací o výzvě naleznete zde.