Evropská komise ukončila schvalovací proces Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020. Definitivně ale Komise o programu ještě nerozhodla, podle předpokladů tak učiní do několika dnů. České zemědělství získá z Programu rozvoje venkova v příštích letech téměř 3,1 miliardy eur (více než 84 miliard českých korun). PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních prostředků PRV je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, na inovace v zemědělských a potravinářských podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Více informací zde.

Dne 11. 5. 2015 Evropská komise schválila Operační program Doprava, který je zaměřen zejména na zkvalitnění dopravní sítě v České republice. Především jde o klíčové části dopravních komunikací, což je podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých regionů i celého státu. Cílem je snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Důraz je kladen rovněž na podporu udržitelných forem dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti. Program bude čerpat finance z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více informací naleznete zde.

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007 – 2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy EUR. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4. Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 20014 – 2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí: 1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, 2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, 3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 4. ochrana a péče o přírodu a krajinu, 5. energetické úspory. Více informací o programu naleznete zde.

Partner Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko POHODÁŘI VSKH si Vás dovoluje pozvat na akci konanou 15. a 16. května od 9 do 18 hodin v areálu zahrádkářské kolonie v Českých Budějovicích - Pražské předměstí. Čeká Vás bohatý kulturní i zábavní program pro děti i dospělé, hry, soutěže, prezentace neziskových organizací, Městské policie ČB, ukázka záchranářského vozidla Zdravotnické záchranné služby JČK a mnoho dalšího. Více informací o akci naleznete v pozvánce.

Evropská komise (EK) schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Operační program v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se tak stal prvním českým operačním programem na programovací období 2014 - 2020 schváleným Evropskou komisí. OP PIK 2014 - 2020 s alokací 4,331 miliardy EUR (zhruba 120 miliard korun) navazuje na úspěšný Operační program podnikání a inovace 2007 - 2013, oproti kterému má o třetinu vyšší alokaci z prostředků EU. Více informací o programu naleznete zde.

Vážení partneři a příznivci MAS, dovolujeme se Vás pozvat na pracovní setkání zájmových skupin, které se uskuteční dne 7. 5. 2015 v zasedací místnosti OÚ Borek od 14:00 do 16:00 hodin. Bude projednána pracovní verze připravované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, dotační možnosti v MAS v novém období 2014 – 2020, a také aktuální informace v operačních programech IROP, PRV a OPZ. Pozvánku naleznete zde.

Dne 25. 3. 2015 byla Evropské komisi oficiálně předložena aktualizovaná verze Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 - 2020, která je výsledkem technických konzultací a vypořádání připomínek Evropské komise k verzi z července 2014. K oficiálnímu schválení ze strany Evropské komise by mělo dojít do června 2015. Vzhledem k případnému dalšímu vypořádání připomínek ze strany Evropské komise ještě v průběhu dubna a května není současná verze programového dokumentu verzí konečnou. Aktuální znění Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 - 2020 je ke stažení zde.

V Praze 4. května 2015 proběhne seminář k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu pro období 2014 - 2020, který zakončí tříměsíční sérii seminářů IROP pořádaných v jednotlivých krajských městech. Prezentace, které zazněly na seminářích k představení IROP, naleznete v následujícím odkazu - Prezentace ze seminářů.

Dne 21. dubna 2015 byla vyvěšena další verze Programového dokumentu IROP (Integrovaný regionální operační program) pro období 2014 – 2020. Jedná se o verzi, která obsahuje již všechny vyjednané otázky s Evropskou komisí, tudíž se již nepředpokládá otevření dalších témat ze strany Evropské komise. Novou verzi Programového dokumentu IROP naleznete zde.

Ve čtvrtek 2. dubna 2015 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - Opatření IV.2.1 Realizace projektů se SZIF České Budějovice. Dohodu podepsala za všech sedm spolupracujících organizací koordinační MAS Třeboňsko. Projekt spolupráce společně realizují Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s., Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s., MAS Lužnice, z.s., MAS Lužnicko o.p.s., Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s., Místní akční skupina Střední Povltaví a MAS Vltava, o.s. Cílem projektu je vytvoření doporučující metodiky, která zpracovává problematiku uplatnění principu LEADER, organizační struktury MAS, procesu výběru projektů a využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje. MAS Hlubocko – Lišovsko zodpovídá v projektu za zpracování tématu „Princip transparentnosti".