Vzdělávání regionálních manažerů

Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů
Rozpočet: 1 944 000 Kč
Přidělený grant: 1 553 059 Kč
Termín realizace: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2008
Výstupy projektu: Projekt byl zaměřen na nový komplexní systém dalšího vzdělávání regionálních manažerů vytvořením 21 vzdělávacích modulů s možností průběžného vzdělávání (e-learning).
Forma financování: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Partneři projektu: Regionální agrární komora Jihočeského kraje
Svazek obcí Budějovicko - sever
EKOLOGOS, o.p.s.
Archiv: Úvodní seminář
Témata a lektoři
Harmonogram workshopů
Záznamy z workshopů
Závěrečný seminář
Skripta
Ovládání e-learningu
Tiskové zprávy

Ve středu 23. 5. 2007 se v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou konal úvodní seminář k projektu „Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů". Účastníci semináře se dozvěděli informace o strukturálních fondech EU v letech 2007 – 2013, informace o činnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Stěžejním tématem semináře však byly informace týkající se samotného projektu „Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů" a e-learningového vzdělávání včetně praktické ukázky práce v e-learningovém programu eDuceo.

Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů
Realizátor: Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko
Doba realizace: 1. 11. 2006 – 30. 6. 2008
Partneři projektu: Ekologos, o.p.s.
Regionální agrární komora Jihočeského kraje
Svazek obcí Budějovicko - sever
Zdroje finančních prostředků: Evropský sociální fond
- Operační program Rozvoj lidských zdrojů
- Priorita 3: Rozvoj celoživotního učení
- Opatření 3.3 – Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Výstupy projektu: 1 e-learningový program
21 vzdělávacích modulů
21 tištěných skript
21 workshopů
Cílové skupiny: odborníci úřadu státní správy a samosprávy
profesní sdružení
vzdělávací a poradenské instituce
nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání
zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců
obce, svazky obcí

 

Program úvodního semináře
10.00 – 11.15 Představení projektu – JUDr. Jan Šmidmayer
Činnost Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Regionální operační program – JUDr. Jiří Trnka
Vzdělávací moduly a jejich lektoři – Ing. Michaela Švehlová
11.15 – 11.45 Občerstvení
11.45 – 13.00 Informace o strukturálních fondech EU, Programu rozvoje venkova a projektovém managementu – Bc. Jaroslava Černá
13.00 – 13.45 Oběd
13.45 – 15.00 E-learning – moderní forma vzdělávání, práce v e-learningovém programu – Ing. Michaela Švehlová

 

E-learning
E-learningový program umožňuje - registraci a evidenci účastníků
- sledování postupu účastníků ve výuce
- monitorování a reportování výsledků účastníků
- statistiky hodnocení
Výhody e-learningu Svobodná volba času studia
Úspora času a nákladů na vzdělávání
Jednotný systém výuky a testování znalostí
Absence stresu z momentálního studijního neúspěchu
Možnost konzultace s lektorem a s ostatními studenty
Rychlý a konzistentní přenos informací
Kontrola osvojených znalostí a dovedností
Sledování průběhu a výsledků studia
Nevýhody Absence motivujícího „živého" prostředí
Nutnost motivace
Nutnost PC a připojení k internetu

Místem realizace workshopů bylo sídlo společnosti G-PROJECT, s.r.o. nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 01 České Budějovice.

Záznamy z workshopů
Název modulu Lektor Datum Hodina Výstup
1b - Operační programy 2007 – 2013 pro podnikatele Ing. Martina Štveráková 19.9.2007 9:00 Zápis
Prezentace
3 - Integrovaný operační program Ing. Martina Rybář 20.9.2007 9:00 Zápis
Prezentace
2c - Regionální operační program pro podnikatele Michaela Fouňová 20.9.2007 13:00 Zápis
Prezentace
1a - Operační programy 2007 – 2013 pro neziskové organizace včetně samosprávy Ing. Jana Moravcová 17.10.2007 9:00 Zápis
Prezentace
5 - Lidské zdroje a zaměstnanost Mgr. Tomáš Chovanec 17.10.2007 13:00 Zápis
Prezentace
4a - OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Miroslav Kotoun BBS. 18.10.2007 9:00 Zápis
Prezentace
2b - Regionální operační program pro samosprávy Ing. Jana Filipová 26.10.2007 9:00 Zápis
Prezentace
4b - OP Přeshraniční spolupráce Česko - Rakousko Ing. Jaroslava Žemličková 14.11.2007 13:00 Zápis
Prezentace
6a - OP Podnikání a inovace pro velké podniky Ing. Dana Feferlová 29.11.2007 13:00 Zápis
Prezentace
7 - OP Životní prostředí a OP Doprava Mgr. Zdeněk Havlíček 12.12.2007 13:00 Zápis
Prezentace
9 - OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Michaela Novotná 7.11.2007 9:00 Zápis
Prezentace
8 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ing. Michaela Švehlová 9.1.2008 9:00 Zápis
Prezentace
10a - Projektový management - tvorba projektu (teorie) Ing. Petra Rašková 10.1.2008 9:00 Zápis
Prezentace
10b - Projektový management - tvorba projektu (praxe) Ing. Martina Kučerová 10.1.2008 13:00 Zápis
11d - Program rozvoje venkova 2007 - 2013 – Osa IV - Leader Mgr. Michal Jarolímek 6.3.2008 9:00 Zápis
Prezentace
11c - Program rozvoje venkova 2007 - 2013 - Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Ing. Michaela Švehlová 19.3.2008 9:00 Zápis
Prezentace
6b - OP Podnikání a inovace pro MSP Ing. Lukáš Tryml 19.3.2008 13:00 Zápis
Prezentace
2a - Regionální operační program pro neziskové organizace Ing. Martina Kučerová 20.3.2008 9:00 Zápis
Prezentace
10c - Projektový management - řízení projektu, udržitelnost a vyúčtování (teorie + praxe) Ing. Jaroslava Žemličková 20.3.2008 13:00 Zápis
Prezentace
11a - Program rozvoje venkova 2007 - 2013 - Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Ing. Václav Včelák 21.3.2008 9:00 Zápis
Prezentace
11b - Program rozvoje venkova 2007 - 2013 - Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny Ing. Václav Včelák 21.3.2008 13:00 Zápis